Podstawą oddziaływań wychowawczych w ośrodku jest program wychowawczy przewidujący codzienne społeczności podsumowujące dzień oraz proces resocjalizacji. W ośrodku odbywają się stałe zajęcia pozalekcyjne z zakresu socjoterapii. Jeden raz w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne „sztuka życia”, oparte o elementy autoterapii oraz nauki radzenia sobie w prostych sytuacjach życiowych.
Dodatkowo w piątki i niektóre weekendy obywają się zajęcia z innym socjoterapeutą pod tytułem „drużyna pierścienia” oparte są one o elementy terapii psychologicznej realizowanej podczas wypraw o charakterze survivalowym.
Regularnie odbywają się zajęcia sportowe na boisku orlik oraz w na basenie. Chętni wychowankowie mogą brać udział pod opieką wychowawcy w zajęciach Aikido w augustowskiej grupie oraz zostają włączeni do klubów sportowych. Corocznie organizowane są spływy kajakowe oraz rajdy rowerowe.
W ramach przygotowania zawodowego wychowankowie chodzą przez cały rok szkolny jeden raz w tygodniu na kilkugodzinny blok zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu danego zawodu (w obecnym roku szkolnym: mechanik samochodowy) do zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Po zakończonym kursie, każdy z wychowanków otrzymuje zaświadczenie szkoły zawodowej o odbytych zajęciach teoretycznych i praktycznych.
Równolegle wychowankowie uczestniczą w projekcie związanym z nauką pływania na motorówce, nartach wodnych oraz łodziach po jeziorach Augustowskich, a także nauką zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym.
Wychowankowie spełniający odpowiednie kryteria mają też możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. W minionym roku szkolnym dwóch wychowanków z sukcesem zakończyło naukę prawa jady zdanym egzaminem.
Staramy się też kłaść duży nacisk na resocjalizację przez sport. W minionych latach, w okresie zimowym, wychowankowie uczestniczyli w wyjazdach narciarskich do ValThorens we Francji. Jednocześnie staramy się wykorzystywać naturalne zasoby regionu organizując regularne wycieczki krajoznawcze i spływy kajakowe po jeziorach Augustowskich.
W ramach indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego planowane są spotkania z doradcą zawodowym w ośrodku doradztwa zawodowego w Augustowie.
Ośrodek ściśle współpracuje też z Augustowskim Hospicjum oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Augustowie. W hospicjum wychowankowie pomagają w pracach porządkowych, a niekiedy także odbywają kurs wolontariatu. Współpraca z OSP polega na współorganizowaniu przedsięwzięć takich jak rajdy tematyczne lub spotkania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.